Artur The Invincible

Artur The Invincible

Click for Armenian Version «Անհաղթ Արթուրը» Հովհաննես Թումանյանի «Անհաղթ աքլորը» 8-ամյա Արթուրի սիրելի հեքիաթն է, սկզբից մինչև վերջ անգիր պատմում է, բայց վարժ չի խոսում: Արթուր Կյուրեղյանը ծնվել է «գայլի երախ» և «նապաստակի շրթունք» կոչվող հիվանդություններով: «Երբ...

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from the homeland!

Thank you for actively joining our global ArmeniaFund community!